Regulamin

Dzień dobry!

Bookero to system rezerwacji on-line przeznaczony dla małych i średnich firm, którego zadaniem jest usprawnienie obsługi klienta w zakresie zapytań o wolny termin.

Tyle tytułem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek dane identyfikacyjne administratora systemu bookero: SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855.

Poniżej znajdziesz regulamin systemu bookero, w którym zawarte zostały informacje m.in. o zasadach korzystania z systemu, sposobie rozliczeń, odpowiedzialności administratora, postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących systemu bookero, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres partner@bookero.pl.

Pozdrawiamy
Zespół Bookero.pl

Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług w aplikacji www.bookero.pl stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, nr NIP 5311610855, nr REGON 141920903, adres siedziby: Dębina Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, powiat nowodworski, woj. Mazowieckie.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855,
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna wykonana w technologii PWA, stanowiąca część Systemu; gdy w Regulaminie mowa jest o Systemie, rozumie się przez to również Aplikację,
 3. Pakiet – pakiet, w ramach którego Użytkownik korzysta z Systemu,
 4. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://www.bookero.pl/polityka-prywatnosci,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://www.bookero.pl/regulamin,
 6. System – system rezerwacji on-line bookero,
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, mocą której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi polegającej za zapewnianiu Użytkownikowi dostępu do Systemu, a Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Systemu w sposób zgodny z Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami oraz wnosić na rzecz Administratora opłaty związane z korzystaniem z Systemu, jeżeli obowiązek taki wynika z wybranego przez Użytkownika Pakietu,
 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Administrator jest twórcą Systemu, który udostępnia Użytkownikom, a w związku z tym świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. System kierowany jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Do korzystania z Systemu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail.
 4. Korzystanie z Systemu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych (firma, adres e-mail, numer telefonu) w momencie rejestracji konta w Systemie. W ramach uzupełniania informacji w koncie Użytkownik może podawać więcej danych.
 5. Korzystanie z Systemu jest odpłatne – koszt jest uzależniony od wybranego przez Użytkownika Pakietu. Ponadto, niezależnie od wybranego Pakietu, korzystanie z Systemu jest zawsze nieodpłatne przez pierwsze 14 dni od rejestracji konta w Systemie.
 6. Użytkownik ponosi koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Systemu oraz koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, uruchomienia i korzystania z Aplikacji.
 7. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Systemu i Aplikacji była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Użytkownika, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, słabe hasło do konta użytkownika, nienależyte zabezpieczenie danych dostępowych do konta przez Użytkownika.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres partner@bookero.pl.
 9. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Systemu lub Aplikacji.
 10. Administrator jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Systemem na osobę trzecią bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkowników.
 11. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Systemu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Systemu.

§ 3. Konto w Systemie

 1. W celu korzystania z Systemu konieczna jest rejestracja konta.
 2. Rejestracja konta w Systemie możliwa jest z poziomu strony internetowej https://www.bookero.pl/rejestracja.
 3. Rejestracja konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności, zaakceptowania postanowień tych dokumentów poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa oraz przesłanie formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj się”.
 4. Jeżeli formularz rejestracyjny został wypełniony prawidłowo, po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, konto w Systemie zostanie automatycznie utworzone, a Użytkownik zostanie na nie zalogowany i zostanie mu wyświetlony pulpit Systemu. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 5. Po utworzeniu konta w Systemie, Użytkownik może w każdej chwili uzyskać do niego dostęp, logując się z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła przypisanych do konta. Hasło definiowane jest po raz pierwszy w formularzu rejestracyjnym, a następnie można je zmienić w dowolnej chwili z poziomu panelu użytkownika.
 6. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy przechowywaniu danych dostępowych do swojego konta w Systemie, tak by nie uzyskały do nich dostępu osoby nieupoważnione.
 7. Użytkownik nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego konta w Systemie. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest Użytkownik, który powinien niezwłocznie poinformować Administratora o bezprawnym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
 8. Administrator może w każdej chwili zablokować konto Użytkownika, który korzysta z Systemu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony na adres e-mail przypisany do swojego konta w Systemie. Jeżeli Użytkownik nie doprowadzi do wyjaśnienia sytuacji z Administratorem w ciągu 30 dni od powiadomienia Użytkownika o zablokowaniu konta, Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć konto Użytkownika. Jeśli blokada lub usunięcie konta nastąpiło w opłaconym przez Użytkownika okresie rozliczeniowym, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części opłaty wniesionej z góry za wybrany okres rozliczeniowy, jak również zwrot opłaty za niewykorzystany pakiet SMS.
 9. Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć konto Użytkownika, jeżeli ten w ciągu 30 dni od zakończenia opłaconego okresu rozliczeniowego nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.
 10. Administrator może rozwiązać Umowę z zachowaniem trzydniowego okresu wypowiedzenia i usunąć konto Użytkownika w przypadku stwierdzenia przez Administratora, że rodzaj prowadzonej przez Użytkownika działalności, w ramach której Użytkownik korzysta z Systemu, wpływa w sposób negatywny na dobre imię lub renomę Administratora lub Systemu. Jeżeli usunięcie konta nastąpiło w opłaconym przez Użytkownika okresie rozliczeniowym, Użytkownikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w stosunku proporcjonalnym do okresu trwania Umowy w tym okresie rozliczeniowym.
 11. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć konto Użytkownika, pod warunkiem, że w chwili wypowiedzenia nie obowiązuje opłacony przez Użytkownika okres rozliczeniowy. Umowa bowiem jest niewypowiadalna przez Użytkownika w okresie trwania opłaconego z góry okresu rozliczeniowego zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu.
 12. Usunięcie konta oznacza również usunięcie wszelkich danych zgromadzonych w ramach Systemu. Odzyskanie tych danych nie będzie możliwe.

§ 4. Korzystanie z Systemu

 1. Korzystanie z Systemu możliwe jest po zalogowaniu się do konta w Systemie.
 2. Funkcje Systemu dostępne dla Użytkownika różnią się w zależności od wybranego przez Użytkownika Pakietu. Opis poszczególnych Pakietów wraz z przypisanymi do nich funkcjami znajduje się tutaj: https://www.bookero.pl/cennik.
 3. Funkcje Systemu mogą podlegać ich poszerzaniu, modyfikacji lub usuwaniu.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z funkcjami Systemu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres partner@bookero.pl.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  1. korzystania z Systemu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Systemie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. niedostarczania i niezamieszczania w Systemie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich,
  4. korzystania z Systemu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw,
  5. wprowadzania do Systemu tylko takich danych osobowych, w stosunku do których posiada odpowiednią podstawę pozwalającą mu na przetwarzanie takich danych,
  6. niewykorzystywania Systemu w celu przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami prawa.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Systemu oraz za treści umieszczone w swoim koncie w Systemie.
 7. System ma wyłącznie za zadanie wspierać proces obsługi klientów Użytkownika. Administrator nie jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w proces świadczenia tych usług ani nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z jego klientami.

§ 5. Opłaty

 1. Korzystanie z Systemu przez pierwsze 14 dni od rejestracji konta w Systemie jest zawsze nieodpłatne, niezależnie od Pakietu, który wybrał Użytkownik.
 2. Opłaty za korzystanie z Systemu wnoszone są zawsze z góry. Wysokość opłaty zależy od wybranego przez Użytkownika Pakietu oraz okresu rozliczeniowego. Pakiety wraz z okresami rozliczeniowymi oraz przypisanymi do nich opłatami opisane są tutaj: https://www.bookero.pl/cennik.
 3. Opłaty wnoszone są z góry za cały wybrany przez Użytkownika okres rozliczeniowy. W trakcie trwania okresu rozliczeniowego Użytkownik nie może zrezygnować z korzystania z Systemu w tym znaczeniu, że nie może domagać się zwrotu jakiejkolwiek części wniesionej opłaty za ten okres rozliczeniowy, nawet jeżeli faktycznie nie korzysta z Systemu. Oznacza to, że Umowa jest niewypowiadalna przez Użytkownika w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, za który Użytkownik wniósł opłatę z góry.
 4. Niezależnie od opłaty za korzystanie z Systemu w ramach wybranego Pakietu i w wybranym okresie rozliczeniowym, Użytkownik może dokonywać zakupu pakietów SMS. Pakiety SMS pozwalają Użytkownikowi zwiększyć ilość możliwych do wysłania za pośrednictwem systemu wiadomości SMS skierowanych do klientów Użytkownika. Opłata za wybrany pakiet SMS nie podlega zwrotowi, nawet jeżeli Użytkownik nie wykorzysta wszystkich wiadomości SMS, jakie w ramach zakupionego pakietu może wysłać.
 5. Opłaty wnoszone są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay.com obsługiwanego przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309098, kapitał zakładowy 4 848 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306-15-79, adres strony internetowej: http://tpay.com, e-mail: kontakt@tpay.com.
 6. Dane związane z płatnością podawane są bezpośrednio na stronie transakcyjnej serwisu tpay.com.
 7. Użytkownik ma również możliwość ustawienia automatycznej płatności odnawialnej z wykorzystaniem karty płatniczej. Automatyczna płatność odnawialna polega na tym, że Użytkownik nie musi każdorazowo dokonywać płatności zgodnie z procedurą opisaną powyżej, ale może zdecydować, że podana przez niego karta płatnicza będzie automatycznie obciążana w momencie, gdy wniesienie płatności będzie konieczne do zachowania ciągłości świadczonych przez Administratora usług. Użytkownik może ustawić automatyczną płatność odnawialną zarówno, gdy chodzi o opłatę za korzystanie z Systemu, jak również o opłatę za zakup pakietu SMS. Automatycznie obciążenie karty płatniczej w ramach automatycznej płatności odnawialnej jest traktowane tak samo jak wniesienie przez Użytkownika opłaty manualnie. Automatyczna płatność odnawialna realizowana jest przez zewnętrznego operatora – Stripe. Administrator nie przechowuje numerów kart płatniczych Użytkowników, a jedynie 4 ostatnie cyfry numeru karty płatniczej oraz identyfikator karty ze Stripe. Administrator nie ma wglądu do pełnych danych płatniczych, które zarządzane są bezpośrednio i niezależnie od Administratora przez Stripe. Użytkownik w każdej chwili może anulować ustawioną automatyczną płatność odnawialną, co sprawi, że kolejna płatność wymagana do zachowania ciągłości usług świadczonych przez Administratora musi zostać wykonana manualnie, lub Użytkownik musi ponownie ustawić automatyczną płatność odnawialną.
 8. Obsługa płatności, wybór Pakietów i okresów rozliczeniowych, zakup pakietów SMS odbywa się z poziomu zakładki „Rozliczenia” dostępnej po zalogowaniu się do konta w Systemie.
 9. W ramach zakładki „Rozliczenia” prezentowana jest Użytkownikowi informacja o aktualnie obowiązującym go Pakiecie oraz okresie, w jakim może z niego korzystać w ramach opłaconego z góry okresu rozliczeniowego.
 10. Jeżeli opłacony przez Użytkownika okres rozliczeniowy dobiegnie końca, a Użytkownik nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, Użytkownik nadal będzie mógł zalogować się do konta w Systemie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 Regulaminu, ale nie będzie mógł korzystać z niektórych funkcji Systemu.
 11. Faktury dokumentujące płatności dokonywane przez Użytkownika generowane są automatycznie i dostępne do pobrania w zakładce “Rozliczenia” z poziomu konta w Systemie. Użytkownik wyraża zgodę na taki sposób doręczania mu faktur, akceptując Regulamin.
 12. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z rozliczeniami, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.

§ 6. Przerwy i problemy techniczne

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, by System działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
 2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Systemu z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Użytkownika w formie wiadomości e-mail.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Systemu mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora.
 4. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Systemu, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Systemu Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Systemu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Systemu.

§ 7. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. W stosunku do danych osobowych klientów Użytkownika, które przetwarzane są w Systemie w związku z korzystaniem z Systemu przez Użytkownika, Administrator jest jedynie podmiotem przetwarzającym, a administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Użytkownik.
 3. Gromadząc dane osobowe swoich klientów w Systemie, Użytkownik powierza Administratorowi przetwarzanie tych danych osobowych w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usługi w postaci zapewniania Użytkownikowi dostępu do Systemu. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych opisane zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu. 
 4. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych, plików cookies i innych technologii w związku z funkcjonowaniem Systemu opisane zostały w Polityce Prywatności.

§ 8. Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Systemu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. partner@bookero.pl.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do Systemu przysługują Administratorowi.
 2. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie w całości lub w części Systemu stanowi naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Dodając jakiekolwiek treści w ramach konta w Systemie, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych treści w ramach Systemu. Licencja udzielana jest na czas trwania Umowy.
 4. W związku z wykorzystaniem systemu bookero użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie logotypu swojej firmy na potrzeby jego zamieszczenia na stronie internetowej www.bookero.pl.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 13.04.2021 r.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy posiadający konto w Systemie zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną z określeniem daty wejścia w życie zmian w Regulaminie. Dalsze korzystanie z Systemu po określonej dacie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu po zmianach.  
 3. Linki do archiwalnych wersji regulaminu w postaci plików .pdf znajdują się poniżej
  1. Regulamin ważny do 31-03-2018
  2. Regulamin ważny do 12-04-2021

Załącznik nr 1 – zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

 1. Użytkownik powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe swoich klientów gromadzone w ramach Systemu, które mogą obejmować, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, firma, adres siedziby lub miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, numer telefonu, adres strony internetowej, inne dane związane z rezerwacją terminu dokonaną przez klienta za pośrednictwem Systemu. 
 2. Powierzenie dotyczy okresu, w którym dane faktycznie dostępne są w ramach Systemu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dane z Systemu. Dane usuwane są również wraz z trwałym usunięciem konta Użytkownika.
 3. Administrator zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób uzyskiwał dostępu do powierzonych mu do przetwarzania danych. Rola Administratora sprowadza się wyłącznie do przechowywania danych w zasobach teleinformatycznych, w oparciu o której funkcjonuje System. Administrator nie jest uprawniony do podejmowania w stosunku do powierzonych danych jakichkolwiek innych czynności przetwarzania niż przechowywanie, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Administrator zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności w zakresie powierzonych mu do przetwarzania danych.
 4. W sytuacji, w której pomoc techniczna dotycząca Systemu będzie wymagała dostępu do zasobów, w których przechowywane są dane osobowe, Administrator jest uprawniony do uzyskania takiego dostępu wyłącznie w celu obsługi zapytania technicznego złożonego przez Użytkownika. Złożenie takiego zapytania technicznego równoznaczne jest z upoważnieniem do uzyskania dostępu do zasobów związanych ze złożonym zapytaniem. 
 5. Administrator oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia. 
 6. Na wniosek Użytkownika lub osoby, której dane dotyczą, Administrator wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.
 7. Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 8. Administrator oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Administrator, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Użytkownikowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw. 
 10. Administrator jest zobowiązany zawiadomić Użytkownika o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych — nie później niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych. W zawiadomieniu, Administrator jest zobowiązany wskazać okoliczności zdarzenia, prawdopodobne przyczyny oraz środki, jakie zostały zastosowane w związku ze zdarzeniem w celu zminimalizowania negatywnych skutków — wraz z niezbędną dokumentacją. Administrator jest zobowiązany zapewnić Użytkownikowi możliwość uczestniczenia w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia. Administrator jest zobowiązany udzielić wszystkich informacji oraz wyjaśnień, jak również podjąć wszelkie działania, które umożliwią Użytkownikowi wywiązanie się z obowiązku notyfikacyjnego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Użytkownikowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 12. Administrator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, trwale usuwa wszelkie powierzone dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
 13. Administrator udostępnia Użytkownikowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych oraz umożliwia Użytkownikowi lub audytorowi upoważnionemu przez Użytkownika przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
 14. Użytkownik kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Administratorowi o planowanej kontroli. Użytkownik lub wyznaczone przez nią osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane oraz do wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych. Użytkownik uprawniony jest do żądania od Administratora udzielenia informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa Administratorowi). 
 15. Administrator może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych w drodze umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji podprzetwarzającego przez Użytkownika lub braku sprzeciwu. Akceptując Regulamin, Użytkownik akceptuje następujących podprzetwarzających:
  1. TheCamels S.C. – podpowierzenie w zakresie przechowywania danych na serwerze,
  2. MailGun Technologies, Inc. – podpowierzenie w zakresie obsługi maili transakcyjnych,  
  3. Vercom S.A. – podpowierzenie w zakresie obsługi maili transakcyjnych,  
  4. Link Mobility Poland Sp. z o.o. – podpowierzenie w zakresie obsługi przypomnień SMS,
  5. Microsoft – podpowierzenie w zakresie obsługi integracji z kalendarzem Outlook – tylko, jeżeli Użytkownik dobrowolnie aktywuje takową integrację,
  6. Google – podpowierzenie w zakresie obsługi integracji z kalendarzem Google - tylko, jeżeli Użytkownik dobrowolnie aktywuje takową integrację, 
 16. Powierzenie przetwarzania danych podprzetwarzającym spoza listy, o której mowa powyżej, wymaga uprzedniego zgłoszenia Użytkownika w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Użytkownik może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Administrator nie ma prawa powierzyć danych poprzetwarzającemu objętego sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Administrator zgłosi Użytkownikowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania. Jeżeli sprzeciw Użytkownika uniemożliwi dalsze świadczenie usług na rzecz Administratora, Administrator uprawniony jest do zaprzestania dalszego świadczenia usług bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty po stronie Użytkownika.
 17. Dokonując podpowierzenia, Administrator ma obowiązek zobowiązać podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Administratorowi wynikających z niniejszego dokumentu, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
 18. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Administratorowi za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z opisanymi w niniejszym dokumencie zasadami.
 19. Administrator odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada niniejszy dokument, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Użytkownika lub wbrew tym instrukcjom.

Nie jesteś jeszcze przekonany?

Skorzystaj ze specjalnego 14-dniowego okresu darmowego i wypróbuj nasz system, bez żadnych zobowiązań!

Testuj bezpłatnie przez 14 dni
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.