Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług w aplikacji www.bookero.pl stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, nr NIP 5311610855, nr REGON 141920903, adres siedziby: Dębina Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, powiat nowodworski, woj. Mazowieckie.

 • § 1. Definicje
  1. Regulamin - niniejszy "Regulamin świadczenia Usług w aplikacji www.bookero.pl” określający zasady korzystania przez Użytkowników z usług rezerwacji za pomocą należącej do Usługodawcy aplikacji www.bookero.pl.
  2. Aplikacja – system rezerwacji online funkcjonujący pod adresem www.bookero.pl i dostępny jako aplikacja mobilna na systemy Android oraz iOS oraz wtyczka na zewnętrznych stronach www
  3. Usługa podstawowa – dostęp do zarządzania systemem rezerwacji, kalendarzem rezerwacji, wtyczkami pozwalającymi na rejestrację na stronach zewnętrznych;
  4. Usługa Premium - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata za korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Aplikacji;
  5. Usługi – Usługa podstawowa i Usługa Premium;
  6. Usługodawca – SAFI STUDIO Paweł Nowakowski;
  7. Partner - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą;
  8. Klient- osoba fizyczna, która za pośrednictwem Aplikacji sprawdza dostępność usług oferowanych przez Użytkowników i dokonuje ich rezerwacji;
  9. Użytkownicy – Klient i Partner;
  10. Cennik usług - cennik dostępny na stronie www.bookero.pl/cennik;
 • § 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji oraz określa prawa i obowiązki Użytkowników.
  2. Aplikacja jest platformą umożliwiającą zamieszczanie informacji o dostępności usług oferowanych przez Partnera oraz potwierdzania złożonych przez Klienta rezerwacji.
  3. Usługodawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Klientem, w szczególności nie jest stroną umowy rezerwacji usługi, do której doszło za pośrednictwem Aplikacji.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy rezerwacji zawartej za pośrednictwem Aplikacji przez którąkolwiek ze stron tej umowy.
  5. Regulamin obowiązuje Partnera i Klienta bez względu na formę, w jakiej została zawarta umowa.
 • § 3. Obowiązki Usługodawcy
  1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
  2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, w przypadku, gdy ten naruszy niniejszy Regulamin lub w przypadku gdy używa konta niezgodnie z prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Usługodawca nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich itd., nawet, jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
  5. W razie wystąpienia awarii Aplikacji Usługodawca będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia, jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu Aplikacji wynikających z przyczyn technicznych.
  6. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych informacji o Użytkownikach innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkowników, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
  7. Usługodawca może sporządzać na podstawie informacji o Użytkownikach ogólne statystyki związane z działalnością i odwiedzalnością Aplikacji przygotowywane dla współpracujących z nim Partnerów. Informacje te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację poszczególnych Klientów Aplikacji.
 • § 4. Rejestracja i zasady korzystania z konta
  1. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe po zarejestrowaniu się przez Partnera oraz każdorazowym zalogowaniu na swoje konto.
  2. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
  3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza zawierającego min. unikalną nazwę konta i hasło.
  4. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Partnera. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za nienależyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób trzecich lub za umożliwienie korzystania z hasła i nazwy konta osobom trzecim.
  5. Partner może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim koncie.
  6. Partner ma możliwość udzielania odpowiedzi na złożone rezerwacje z poziomu aplikacji mobilnej lub za pomocą Aplikacji.
  7. Poprzez zalogowanie się na swoje konto Partner uzyskuje możliwość edytowania danych zawartych w informacji i ich zmiany.
  8. Partner nie może podejmować działań zmierzających do wykorzystywania funkcji Aplikacji do publikowania w nim lub rozsyłania niechcianej informacji handlowej.
  9. Partner, który samodzielnie dokonuje edycji zamieszczonych w Aplikacji danych odpowiada za umieszczenie w nim treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  10. Partner zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami działaniem lub zaniechaniem Partnera. W szczególności oznacza to zwolnienie Usługodawcy z wszelkich roszczeń kierowanych do Usługodawcy przez osoby trzecie, obowiązek zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Usługodawcę lub inne poszkodowane osoby w związku ze spowodowaniem szkody przez Partnera, jak i obowiązek zwrotu wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez Klienta lub inne poszkodowane osoby należnego im odszkodowania.
 • § 5. Umowa z Partnerem
  1. W momencie zarejestrowania konta na wskazany przez Partnera adres email zostaje wysłany kod aktywacyjny umożliwiający rozpoczęcie korzystania z Aplikacji.
  2. Skorzystanie z kodu aktywacyjnego jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy na świadczenie usług objętych działaniem Aplikacji.
  3. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
  4. Z tytułu zawarcia umowy w sposób wskazany w pkt 1 niepobierana jest żadna opłata.
  5. Rozwiązanie umowy następuje poprzez usunięcie konta Partnera z Aplikacji.
  6. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług w przypadku:
   1. rażącego naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu,
   2. naruszenia przez Partnera obowiązujących przepisów prawa,
   3. korzystania przez Partnera z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,
   4. wykorzystywania przez Partnera Usług w celu wyrządzenia szkody Usługodawcy albo innym Użytkownikom.
  7. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych w § 5 ust. 6 Regulaminu opłata za aktywne w momencie zakończenia umowy Usługi Premium nie podlega zwrotowi.
 • § 6. Prawa i obowiązki stron Umowy
  1. Na podstawie zawartej umowy Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Partnerowi możliwości korzystania z Usług za pomocą Aplikacji.
  2. Zawierając Umowę Partner, zobowiązuje się do:
   1. podania aktualnych i prawdziwych danych kontaktowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,
   2. korzystania z Usług zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz przy przestrzeganiu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych.
   3. korzystania z Usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich.
   4. niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Użytkowników,
   5. informowania Usługodawcę o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy,
   6. nie podejmowania działań na szkodę innych Użytkowników,
  3. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług udostępnianych przez Usługodawcę.
  4. Partner zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie i korzystanie z Aplikacji przez innych Użytkowników.
  5. Partner zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich w szczególności wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
  6. Partner zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich, bez ich wyraźnej zgody.
 • § 7. Opłaty
  1. Rejestracja kont Partnerów jest bezpłatna.
  2. Za korzystanie z Usługi podstawowej przez Partnera Usługodawca nie pobiera żadnych opłat.
  3. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzania do Aplikacji dodatkowych funkcji (Premium), z których korzystanie będzie uzależnione od poniesienia opłat wskazanych każdorazowo w Cenniku opłat stanowiącym załącznik do Regulaminu.
  4. Usługi Premium umożliwiają dostęp do określonych rozszerzonych usług, funkcji i funkcjonalności. Rejestrując się i korzystając z jakichkolwiek Usług Premium, Partner zobowiązuje się do uiszczania wszelkich opłat wskazanych w Cenniku opłat.
  5. Wszystkie płatności za usługi typu Premium są płatne z góry. Wszystkie wykupione Usługi Premium mają charakter ostateczny, a wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi, chyba że nastąpi to wedle uznania Usługodawcy.
  6. Rezygnacja z Usług Premium może nastąpić w każdym momencie poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na koncie Partnera. Usługa Premium zostanie wyłączona po zakończeniu okresu, na jaki została wykupiona.
  7. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Premium następuje z momentem uiszczenia opłaty za korzystanie z niej.
  8. Usługodawca wystawia i przesyła Partnerowi fakturę potwierdzającą zakupioną usługę w formie elektronicznej, na co Partner wyraża zgodę. Usługodawca przesyła fakturę na adres e-mail wskazany przez Partnera podczas rejestracji konta. Partner ma obowiązek aktualizowania adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 • § 8. Wymagania techniczne
  1. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Microsoft Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla w wersji 3.0 lub wyższej, Opera w wersji 10.0 lub wyższej, Chrome w wersji 1.0 lub wyższej lub posiadania przenośnego urządzenia elektronicznego, podłączonego do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystającego z systemu operacyjnego Android lub iOS.
 • § 9. Zasady odpowiedzialności Usługodawcy
  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:
   1. niezawinionego przez Usługodawcę braku dostępności do Aplikacji;
   2. braku dostępności Usług spowodowanych działaniem czynników i osób trzecich (awarie kabli, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Usługodawca nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
   3. nieprawidłowego korzystania z Usług;
   4. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzach rejestracyjnych;
   5. naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Użytkownika;
   6. działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych,
   7. wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło) do narzędzi administracyjnych służących do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,
  3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług związanych z konserwacją urządzeń, koniecznością zmiany lokalizacji lub z innych uzasadnionych przyczyn.
  5. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zagrażającej ciągłości świadczenia usług, może nastąpić nieplanowana przerwa w świadczeniu usług umożliwiająca usunięcie awarii.
  6. Usługodawca zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych przerwach technicznych za pośrednictwem komunikatów dostępnych w Aplikacji;
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do konta Użytkownika lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
 • § 10. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: partner@bookero.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   1. oznaczenie Partnera umożliwiające jego identyfikację w tym dane kontaktowe Partnera,
   2. określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia,
   3. datę i podpis Partnera lub osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera.
  3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.
 • § 11. Ochrona danych osobowych
  1. Usługodawca, będąc ich administratorem, przetwarza dane osobowe Partnerów, będących osobami fizycznymi z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) (dalej: u.o.d.o.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, Poz. 1204, z późn. zm.).
  2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Partnerów, będących osobami fizycznymi wyłącznie w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Partner wyraża dobrowolnie zgodę w chwili akceptacji postanowień Regulaminu.
  3. Partner, będący osobą fizyczną w momencie akceptacji Regulaminu potwierdza, również, że wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz należących prawie do poprawiania należących do niego danych osobowych.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom.
 • § 12. Postanowienia końcowe
  1. Językiem właściwym dla umów zawieranych z Usługodawcą jest język polski.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Regulamin, oraz Cennik usług są udostępnione nieodpłatnie na stronie internetowej www.bookero.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  4. W przypadku zmiany Regulaminu nie spowodowanej koniecznością dostosowania go do przepisów powszechnie obowiązujących Regulamin w zmienionej wersji obowiązuje Użytkowników po 14 dniach od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie.