Regulamin

Dzień dobry!

Bookero to system rezerwacji on-line przeznaczony dla małych i średnich firm, którego zadaniem jest usprawnienie obsługi klienta w zakresie zapytań o wolny termin.

Tyle tytułem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek dane identyfikacyjne administratora systemu bookero: SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855.

Poniżej znajdziesz regulamin systemu bookero, w którym zawarte zostały informacje m.in. o zasadach korzystania z systemu, sposobie rozliczeń, odpowiedzialności administratora, postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących systemu bookero, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres partner@bookero.pl.

Pozdrawiamy
Zespół Bookero.pl

Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług w aplikacji www.bookero.pl stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, nr NIP 5311610855, nr REGON 141920903, adres siedziby: Dębina Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, powiat nowodworski, woj. Mazowieckie.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855,
 2. Aplikacja – aplikacja mobilna dostępna na systemy Android oraz iOS, stanowiąca część Systemu; gdy w Regulaminie mowa jest o Systemie, rozumie się przez to również Aplikację,
 3. Pakiet – pakiet, w ramach którego Użytkownik korzysta z Systemu,
 4. Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://www.bookero.pl/polityka-prywatnosci,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://www.bookero.pl/regulamin,
 6. System – system rezerwacji on-line bookero,
 7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, mocą której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi polegającej za zapewnianiu Użytkownikowi dostępu do Systemu, a Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Systemu w sposób zgodny z Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami oraz wnosić na rzecz Administratora opłaty związane z korzystaniem z Systemu, jeżeli obowiązek taki wynika z wybranego przez Użytkownika Pakietu,
 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Administrator jest twórcą Systemu, który udostępnia Użytkownikom, a w związku z tym świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. System kierowany jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Do korzystania z Systemu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail.
 4. Korzystanie z Systemu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych (firma, adres e-mail, numer telefonu) w momencie rejestracji konta w Systemie. W ramach uzupełniania informacji w koncie Użytkownik może podawać więcej danych.
 5. Korzystanie z Systemu jest odpłatne – koszt jest uzależniony od wybranego przez Użytkownika Pakietu. Ponadto, niezależnie od wybranego Pakietu, korzystanie z Systemu jest zawsze nieodpłatne przez pierwsze 14 dni od rejestracji konta w Systemie.
 6. Użytkownik ponosi koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Systemu oraz koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, uruchomienia i korzystania z Aplikacji.
 7. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Systemu i Aplikacji była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Użytkownika, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, słabe hasło do konta użytkownika, nienależyte zabezpieczenie danych dostępowych do konta przez Użytkownika.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres partner@bookero.pl.
 9. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Systemu lub Aplikacji.
 10. Administrator jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Systemem na osobę trzecią bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkowników.
 11. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Systemu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Systemu.

§ 3. Konto w Systemie

 1. W celu korzystania z Systemu konieczna jest rejestracja konta.
 2. Rejestracja konta w Systemie możliwa jest z poziomu strony internetowej https://www.bookero.pl/rejestracja.
 3. Rejestracja konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności, zaakceptowania postanowień tych dokumentów poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa oraz przesłanie formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj się”.
 4. Jeżeli formularz rejestracyjny został wypełniony prawidłowo, po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, konto w Systemie zostanie automatycznie utworzone, a Użytkownik zostanie na nie zalogowany i zostanie mu wyświetlony pulpit Systemu. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 5. Po utworzeniu konta w Systemie, Użytkownik może w każdej chwili uzyskać do niego dostęp, logując się z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła przypisanych do konta. Hasło definiowane jest po raz pierwszy w formularzu rejestracyjnym, a następnie można je zmienić w dowolnej chwili z poziomu panelu użytkownika.
 6. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przy przechowywaniu danych dostępowych do swojego konta w Systemie, tak by nie uzyskały do nich dostępu osoby nieupoważnione.
 7. Użytkownik nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego konta w Systemie. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest Użytkownik, który powinien niezwłocznie poinformować Administratora o bezprawnym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
 8. Administrator może w każdej chwili zablokować konto Użytkownika, który korzysta z Systemu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami. Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony na adres e-mail przypisany do swojego konta w Systemie. Jeżeli Użytkownik nie doprowadzi do wyjaśnienia sytuacji z Administratorem w ciągu 30 dni od powiadomienia Użytkownika o zablokowaniu konta, Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć konto Użytkownika. Jeśli blokada lub usunięcie konta nastąpiło w opłaconym przez Użytkownika okresie rozliczeniowym, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek części opłaty wniesionej z góry za wybrany okres rozliczeniowy, jak również zwrot opłaty za niewykorzystany pakiet SMS.
 9. Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć konto Użytkownika, jeżeli ten w ciągu 30 dni od zakończenia opłaconego okresu rozliczeniowego nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy.
 10. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i usunąć konto Użytkownika, pod warunkiem, że w chwili wypowiedzenia nie obowiązuje opłacony przez Użytkownika okres rozliczeniowy. Umowa bowiem jest niewypowiadalna przez Użytkownika w okresie trwania opłaconego z góry okresu rozliczeniowego zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu.
 11. Usunięcie konta oznacza również usunięcie wszelkich danych zgromadzonych w ramach Systemu. Odzyskanie tych danych nie będzie możliwe.

§ 4. Korzystanie z Systemu

 1. Korzystanie z Systemu możliwe jest po zalogowaniu się do konta w Systemie.
 2. Funkcje Systemu dostępne dla Użytkownika różnią się w zależności od wybranego przez Użytkownika Pakietu. Opis poszczególnych Pakietów wraz z przypisanymi do nich funkcjami znajduje się tutaj: https://www.bookero.pl/cennik.
 3. Funkcje Systemu mogą podlegać ich poszerzaniu, modyfikacji lub usuwaniu.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z funkcjami Systemu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres partner@bookero.pl.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  1. korzystania z Systemu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Systemie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  3. niedostarczania i niezamieszczania w Systemie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności treści rasistowskich, dyskryminujących, wulgarnych, namawiających do przemocy i nienawiści, naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich,
  4. korzystania z Systemu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw,
  5. wprowadzania do Systemu tylko takich danych osobowych, w stosunku do których posiada odpowiednią podstawę pozwalającą mu na przetwarzanie takich danych,
  6. niewykorzystywania Systemu w celu przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami prawa.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Systemu oraz za treści umieszczone w swoim koncie w Systemie.
 7. System ma wyłącznie za zadanie wspierać proces obsługi klientów Użytkownika. Administrator nie jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w proces świadczenia tych usług ani nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z jego klientami.

§ 5. Opłaty

 1. Korzystanie z Systemu przez pierwsze 14 dni od rejestracji konta w Systemie jest zawsze nieodpłatne, niezależnie od Pakietu, który wybrał Użytkownik.
 2. Opłaty za korzystanie z Systemu wnoszone są zawsze z góry. Wysokość opłaty zależy od wybranego przez Użytkownika Pakietu oraz okresu rozliczeniowego. Pakiety wraz z okresami rozliczeniowymi oraz przypisanymi do nich opłatami opisane są tutaj: https://www.bookero.pl/cennik.
 3. Opłaty wnoszone są z góry za cały wybrany przez Użytkownika okres rozliczeniowy. W trakcie trwania okresu rozliczeniowego Użytkownik nie może zrezygnować z korzystania z Systemu w tym znaczeniu, że nie może domagać się zwrotu jakiejkolwiek części wniesionej opłaty za ten okres rozliczeniowy, nawet jeżeli faktycznie nie korzysta z Systemu. Oznacza to, że Umowa jest niewypowiadalna przez Użytkownika w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, za który Użytkownik wniósł opłatę z góry.
 4. Niezależnie od opłaty za korzystanie z Systemu w ramach wybranego Pakietu i w wybranym okresie rozliczeniowym, Użytkownik może dokonywać zakupu pakietów SMS. Pakiety SMS pozwalają Użytkownikowi zwiększyć ilość możliwych do wysłania za pośrednictwem systemu wiadomości SMS skierowanych do klientów Użytkownika. Opłata za wybrany pakiet SMS nie podlega zwrotowi, nawet jeżeli Użytkownik nie wykorzysta wszystkich wiadomości SMS, jakie w ramach zakupionego pakietu może wysłać.
 5. Opłaty wnoszone są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay.com obsługiwanego przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309098, kapitał zakładowy 4 848 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306-15-79, adres strony internetowej: http://tpay.com, e-mail: kontakt@tpay.com.
 6. Dane związane z płatnością podawane są bezpośrednio na stronie transakcyjnej serwisu tpay.com.
 7. Obsługa płatności, wybór Pakietów i okresów rozliczeniowych, zakup pakietów SMS odbywa się z poziomu zakładki „Moje rozliczenia” dostępnej po zalogowaniu się do konta w Systemie.
 8. W ramach zakładki „Moje rozliczenia” prezentowana jest Użytkownikowi informacja o aktualnie obowiązującym go Pakiecie oraz okresie, w jakim może z niego korzystać w ramach opłaconego z góry okresu rozliczeniowego.
 9. Jeżeli opłacony przez Użytkownika okres rozliczeniowy dobiegnie końca, a Użytkownik nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, Użytkownik nadal będzie mógł zalogować się do konta w Systemie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 9 Regulaminu, ale nie będzie mógł korzystać z funkcji Systemu, chyba że wybierze Pakiet nieodpłatny, jeżeli takowy będzie w danej chwili dostępny.
 10. Faktury dokumentujące płatności dokonywane przez Użytkownika generowane są automatycznie i dostępne do pobrania w zakładce “Moje rozliczenia” z poziomu konta w Systemie. Użytkownik wyraża zgodę na taki sposób doręczania mu faktur, akceptując Regulamin.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z rozliczeniami, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.

§ 6. Przerwy i problemy techniczne

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, by System działał w sposób nieprzerwany i niezakłócony.
 2. Administrator uprawniony jest do czasowych przerw w działaniu Systemu z przyczyn technicznych. O planowanej przerwie technicznej Administrator powiadomi Użytkownika w formie wiadomości e-mail.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że czasowe przerwy w działaniu Systemu mogą mieć również charakter nieplanowany, w szczególności ze względu na awarie i usterki techniczne niezależne od Administratora.
 4. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Systemu, ale nie jest w stanie zagwarantować, że w toku korzystania z Systemu Użytkownik nie napotka różnych problemów technicznych. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Systemu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Systemu.

§ 7. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. W stosunku do danych osobowych klientów Użytkownika, które przetwarzane są w Systemie w związku z korzystaniem z Systemu przez Użytkownika, Administrator jest jedynie podmiotem przetwarzającym, a administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Użytkownik.
 3. Gromadząc dane osobowe swoich klientów w Systemie, Użytkownik powierza Administratorowi przetwarzanie tych danych osobowych w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usługi w postaci zapewniania Użytkownikowi dostępu do Systemu. Świadczenie usługi wiąże się z przechowywaniem danych osobowych na serwerze. Użytkownik wyraża zgodę, by Administrator przy świadczeniu usługi posługiwał się podmiotami trzecimi, a zatem wyraża również zgodę, aby Administrator podpowierzał przetwarzanie danych osobowych kolejnym podmiotom. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych, plików cookies i innych technologii w związku z funkcjonowaniem Systemu opisane zostały w Polityce Prywatności.

§ 8.Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Systemu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. partner@bookero.pl.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika poprzez odpowiedź na otrzymaną wiadomość z reklamacją.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do Systemu przysługują Administratorowi.
 2. Kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie w całości lub w części Systemu stanowi naruszenie praw autorskich Administratora i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Dodając jakiekolwiek treści w ramach konta w Systemie, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie tych treści w ramach Systemu. Licencja udzielana jest na czas trwania Umowy.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018r
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy posiadający konto w Systemie zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną.
 3. Linki do archiwalnych wersji regulaminu w postaci plików .pdf znajdują się poniżej.
  1. Regulamin ważny do 31-03-2018

Nie jesteś jeszcze przekonany?

Skorzystaj ze specjalnego 14-dniowego okresu darmowego i wypróbuj nasz system, bez żadnych zobowiązań!

Testuj bezpłatnie przez 14 dni
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.